Gedragregels eerste hulpverlener

 • Aan iedereen die zich tot hem wendt in zijn hoedanigheid als eerste hulpverlener, verleent hij de noodzakelijke eerste hulp, overeenkomstig de eisen die hem op grond van zijn diploma Eerste Hulp mogen worden gesteld.
 • De hulpverlening door de eerste hulpverlener dient van goede kwaliteit te zijn. Relevante aspecten in dat verband zijn:
  • deskundigheid;
  • doeltreffendheid en doelmatigheid;
  • slachtoffergerichtheid;
  • zorgvuldigheid;
  • veiligheid
 • De eerste hulpverlener is persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem verleende eerste hulp.
 • De eerste hulpverlener informeert een slachtoffer over de hulpverlening en het vervolg daarvan.
 • De eerste hulpverlener neemt de grenzen van de eerste hulpverlening in acht. Hij onthoudt zich van handelingen en uitspraken die zijn gelegen buiten het terrein van zijn eigen kennen en kunnen. De eerste hulpverlener gaat niet in discussie met het slachtoffer of omstanders over de verleende of te verlenen eerste hulp. Een slachtoffer kan weigeren om eerste hulp verleend te krijgen. Hiervan wordt een aantekening gemaakt op het Situatierapport Eerste Hulpverlening (zie punt 7).
 • Het is de eerste hulpverlener niet toegestaan hulpverlening toe te passen die niet in overeenstemming is met de officiële handleiding voor EHBO.
 • De eerste hulpverlener maakt van de verstrekte eerste hulp aantekeningen op het Situatierapport Eerste Hulpverlening.
 • Het enige doel van de relatie tussen de eerste hulpverlener en het slachtoffer wordt gevormd door adequate hulpverlening. Van deze relatie mag door de eerste hulpverlener nimmer misbruik worden gemaakt.
 • De eerste hulpverlener zal slachtoffers in gelijke gevallen gelijk behandelen. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, handicap of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. De eerste hulpverlener houdt rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen en cultuurpatroon van het slachtoffer, alsmede met eventuele taalbarrières.
 • De eerste hulpverlener treedt vriendelijk en kordaat op en helpt slachtoffers met respect. De eerste hulpverlener houdt géén persoonlijke verhalen en vraagt niet naar ziektegeschiedenis en / of persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer. Verbale of lijfelijke intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Voorafgaand aan en tijdens de eerste hulpverlening en tijdens het dragen van door Pesse verstrekte kleding is het gebruik van alcohol of drugs niet toegestaan.
 • Tijdens de ‘inzet’ als eerste hulpverlener kan gegeten en (koffie / thee / fris) gedronken worden in overleg met de organisatie.
 • De eerste hulpverlener dient de instructies van de organisatoren op te volgen.
 • Eerste hulpverleners houden te allen tijde de veiligheid van zichzelf en van de collega-hulpverleners in de gaten en assisteren elkaar wanneer iemand in een bedreigende situatie terechtkomt.
 • De eerste hulpverlener aanvaardt geen geschenken in geld of natura van slachtoffers.
 • De eerste hulpverlener neemt geen persoonlijke eigendommen van een slachtoffer of andere aanwezigen in bewaring.
 • Tijdens de ‘inzet’ als eerste hulpverlener namens Pesse, draagt de eerste hulpverlener kleding en herkenningsmiddelen die door Pesse ter beschikking zijn gesteld. De kleding dient schoon en netjes te zijn. Er wordt géén korte broek gedragen. Er hoeven geen naambordjes te worden gedragen.
 • Pesse stelt verbandmaterialen en overige hulpmiddelen, zoals een brancard, een AED, et cetera, ter beschikking aan de hulpverleners. Hier dient zorgvuldig mee te worden omgegaan. Bij schade van de hulpmiddelen meldt de hulpverlener dit zo spoedig mogelijk bij de contactpersoon van het bestuur.
 • Indien de hulpverlener zelf letsel en / of schade oploopt tijdens de ‘inzet’ dan moet dit terstond gemeld worden bij de contactpersoon van het bestuur.
 • De eerste hulpverlener draagt in voorkomende gevallen zorg voor goede opvang van en overdracht aan professionele hulpverleners.
 • Klachten van slachtoffers en / of organisatoren en / of hulpverleners dienen zo spoedig mogelijk (schriftelijk) kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur van Pesse.
 • Alleen op verzoek van het bestuur kan een hulpverlener ingezet worden bij evenementen en alleen dan is hij gerechtigd de door Pesse verstrekte kleding en materialen te gebruiken. Alleen dan is de hulpverlener door Pesse verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid.